• Logg inn
 • Du har ingen produkter i handlekurven.

Liste over regnskapskurs på nett

Regnskapskurs på nett

Det begynner å bli en del aktører som tilbyr regnskapskurs på nett. Her er en liste over alle tilbyderne vi har funnet, og en liste over alle de nettkursene de har. Her kan du enkelt finne et interessant kurs!

Det er mange grunner til å velge et regnskapskurs på nett fremfor et tradisjonelt kurs. Det er ingen reise- eller diettkostnader, og kursavgiften i seg selv er som regel mye lavere. Du unngår langt fravær i bedriften og kan utnytte roligere perioder til kompetanseheving. Og siden kvaliteten på kursene er like gode som vanlige kurs, så er nettbaserte kurs en veldig kostnadseffektiv måte å lære på.

Alle kursene listet under får du også tilgang til i en lengre periode, slik at du kan bruke dem som oppslagsverk. Noen av kursene har også tilknyttet et forum, slik at du kan spørre kursholder om spørsmål underveis.

64 regnskapskurs på nett

Regnskapskurs på nett fra Accountor Training (200 nettkurs)

Er du regnskapsfører og trenger faglig påfyll?

Accountor Training har over 200 kurs. Du kan se alle her: https://accountortraining.no/kurs/

Regnskapskurs på nett fra Sticos.no (12 nettkurs)

 • Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere – I kurset får du en trinnvis oversikt over de rettigheter og plikter både arbeidsgiver og arbeidstaker har, fra første fraværsdag og gjennom det første året med sykefravær.
 • Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere for IA-bedrifter – I dette kurset får du en gjennomgang av hvilke rettigheter og plikter IA-virksomheter har, en trinnvis oversikt over de rettigheter og plikter både arbeidsgiver og arbeidstaker har, fra første fraværsdag.
 • Endringer i arbeidsmiljøloven – 1. juli 2015 ble Arbeidsmiljøloven endret. Lær deg de nye bestemmelsen for midlertidig tilsetting og hvilke begrensninger denne har!
 • Bokføringslovens krav til dokumentasjon av kjøp og salg – Dette kurset går gjennom bokføringsforskriftens kapittel 5-1, 5-2 og 5-5. Det er disse bestemmelsene som angir hvilke krav som stilles til dokumentasjon av salg og kjøp på kreditt.
 • Merverdiavgift ved viderefakturering – Kurset gir deg tips og råd for å håndtere merverdiavgiften korrekt ved viderefakturering.
 • Feriepenger – Hva inngår i feriepengegrunnlaget? Når skal feriepengene utbetales? Når blir feriepengene trekkpliktige? Og hva er 4/26-deler?
 • Anleggsmidler: Varige driftsmidler – I dette kurset ser vi nærmere på hva et driftsmiddel er, og hvordan det skal behandles i regnskapet. Videre ser vi nærmere på avskrivninger og ulike avskrivningsmetoder.
 • Beregning av arbeidsgiverperiode – Hvordan beregnes arbeidsgiverperioden dersom en ansatt for eksempel har flere sykefravær etter hverandre? Når vil plikten til å betale sykepenger i en ny arbeidsgiverperiode inntreffe? Du vil gjennom mange ulike eksempler lære hvordan dagene i en arbeidsgiverperiode skal beregnes.
 • Beregning av sykepenger og foreldrepenger – I dette kurset har vi i hovedsak valgt å konsentrere oss om vilkårene for og beregningen av sykepenger og foreldrepenger i forhold til arbeidstakere, men vi har også tatt med litt om de generelle bestemmelsene for å ha de grunnleggende vilkårene klare. Når har man rett til sykepenger? Når har man rett til foreldrepenger? Eller kanskje enda mer interessant, når har man ikke rett til slike stønader?
 • Fradragsrett for tap på fordringer – Vi vil i kurset også se på når og hvordan en skal fradragsføre tap med virkning for merverdiavgiften, samt gå igjennom den regnskapsmessige vurderingen som må gjøres.
 • Mva: Hovedprinsippene i justeringsreglene for fast eiendom – Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i justeringsreglene for fast eiendom. Vi gjennomgår hovedprinsippene. Kapitalvarebegrepet blir gjennomgått. Det sammen gjelder hva som anses som en justeringshendelse, herunder hvordan justering skal skje. Vi gir også en oversikt over dokumentasjonsreglene.
 • Fradragsrett for inngående mva – Kurset behandler grundig de formelle krav til fakturaens innhold og har en detaljert gjennomgang av de lovpålagte krav som stilles til fakturaen. I forhold til kravet om angivelse av selger i faktura gjennomgås krav til kjøpers aktsomhet.

Regnskapskurs på nett fra Skattebetalerforeningen (30 nettkurs)

 • God regnskapsføringsskikk 2017 – Fra og med 1. januar 2017 innføres en oppdatert standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Den største endringen er at betalingsoppdrag nå omfattes av standarden. Som regnskapsfører må du vite hva denne standarden betyr og omfatter.
 • Skatteforvaltningsloven – de viktigste endringene – Skatteforvaltningsloven trer i kraft 1. januar 2017 og erstatter en rekke andre lover. I dette kurset vil vi gjennomgå de viktigste endringer den nye loven medfører.
 • Fremtidsfullmakter – Hvis du ikke allerede har lært deg det mest grunnleggende om fremtidsfullmakter er det på tide.
 • Slik oppretter du testament (2017) – Få god oversikt over rådighetsreglene og formkravene! Slik at du vet hvordan du i praksis bør gå frem for å opprette et testament.
 • Slik oppretter du fremtidsfullmakt (2017) – Få oversikt over reglene og formkravene! Slik at du vet når en fremtidsfullmakt bør opprettes og hvordan du i praksis gjør dette.
 • Aksjer og skatt 2017 – Reglene for beskatning av aksjeselskaper, eierinntekter, gevinster og tap er for tiden i endring. Selskapsskatten senkes og beskatningen av eierinntektene skjerpes. På dette kurset gjennomgår og analyserer vi rettstilstanden og hvordan en bør legge opp rådgivningen på området.
 • Etikk for regnskapsførere, revisorer og advokater 2017 – På kurset får du en innføring i etikkens bakgrunn og historie og anvendelsen av den i det daglige arbeidet. Timer i etikk er pålagt for revisorer, går under andre fagområder for regnskapsførere og gjelder som faglig oppdatering (ikke juridiske timer) for advokater. Alle profesjonsgruppene kommer i sitt arbeid til stadighet i nærkontakt med etiske problemstillinger.
 • Samboeres rettsforhold – På dette kurset vil du lære å yte rådgivning for samboere. Alt for mange lar være å innrette seg slik de bør, og har derfor behov for både rådgivning og et dytt i ryggen på dette området.
 • Ektefellers rettsforhold – På dette kurset vil du lære å yte rådgivning for ektefeller. Vi ser på rettstilstanden for ektefeller under ekteskapet, uskifteretten ved død og arveretten med forslag til ny arvelov.  Det fokuseres på riktig rådgivning rundt de forskjellige valg.
 • Samboere og ektefellers rettsforhold – På dette kurset vil du lære å yte rådgivning for ektefelle og samboere.
 • Nye skatteregler – 2017 – På dette kurset ser vi på endringene i skattereglene for 2017. Trinnskatten øker og skatten på alminnelig inntekt reduseres fra 25% til 24 %. Samtidig økes eierinntektsskatten, skatten på utbytter og gevinster og utdelinger fra aksjeselskap og deltakerlignede selskaper.
 • Aktuelle bokføringstemaer 2017 (2 timer bokføring | 2 timer regnskap) – Kurset gir deg en praktisk innføring i bokførings- og dokumentasjonsreglene i forhold til ny skattemelding MVA ved bruk av talleksempler og hvor du finner de ulike grunnlag. Kurset inneholder en gjennomgang av gjeldende oppbevaringskrav (tid) av primærdokumentasjon og hvilke unntak som finnes. Videre inneholder kurset de nye kravene til kassasystemer og hvilke forbud/påbud lov/forskrift stiller til systemet.
 • Skattefri omdanning fra NUF til AS 2017 – Flere og flere ønsker å omdanne sitt NUF til et norsk AS. Gjennomgangen dekker både de regnskapsmessige, skattemessige og selskapsrettslige aspekter ved en slik omdanning.
 • Aktuelle regnskapstemaer for små foretak 2017 – Kurset gir deg en grundig gjennomgang av både til notekrav de regnskapspliktige små foretak skal og bør ha med og dels ved bruk av eksempler.
 • Regnskap og bokføring – Dette nettkurset gir deg verdifull oppdatering på finansregnskap og bokføring. Svært aktuelt for regnskapsførere og andre som jobber med regnskap.
 • Skattemeldingen for moms – Omsetningsoppgave for merverdiavgift erstattes av en egen skattemelding for moms fra 2017. Vi viser deg hva det betyr for deg.
 • Skatt og delingsøkonomi – Mange har spørsmål rundt skatt og delingsøkonomi. Vi ser på hvordan inntektene i delingsøkonomien skal skattlegges. Om dette er inntekt som skal skattlegges gjennom sjablongregler, skattefrie inntekter eller inntekt av hobby.
 • Pensjonsrådgivning – Pensjonsrådgivning er mye etterspurt for tiden, og etter vår mening kan en ikke drive pensjonsrådgivning uten å ha god kunnskap om skatteeffektene på dette området.
 • Beskatning ved utleie og salg av bolig og fritidseiendom – Ved utleie og salg av fast eiendom er det viktig å være klar over de ulike skattereglene.
 • Kvalitetskontroll av revisor – unngå merknader – Hvordan unngå merknader eller kritikk under kvalitetskontrollen for revisorer? Med dette kurset får du en praktisk gjennomgang som kan hjelpe deg.
 • Skatt og moms på fast eiendom – Kurset omfatter skatte- og avgiftsmessige problemstillinger som angår forvaltning av fast eiendom fra kjøpsfasen/byggefasen via forvaltningsfasen til en eventuelt omorganiserings- eller salgsfase.
 • Arv og skifte – Med en god planlegging av arveoppgjøret/generasjonsskiftet kan du få et best mulig resultat skattemessig samtidig som du oppnår å fordele eiendelene slik du ønsket.
 • Merverdiavgift for utenlandsk virksomhet i Norge – Nettkurset tar for seg de viktigste reglene en må forholde seg til når en utenlandsk næringsdrivende eller selskap driver virksomhet i Norge.
 • Skatt på utenlandsk virksomhet i Norge – I dette nettkurset ser vi blant annet på skattereglene for utenlandsk basert næringsvirksomhet i Norge, arbeidsgiveravgift, arbeidsinnleie, skattereglene ved inn- og utflytting av virksomhet og rapporteringsplikt for oppdrag. Vi ser på forholdet mellom internretten og skatteavtalene.
 • Skatt på utenlandsk arbeidskraft i Norge – I dette nettkurset går vi gjennom skatt og skattefradrag ved lønnsarbeid i Norge, ser på skatteavtalene og reglene for betaling av trygdeavgift for utenlandske arbeidstakere. Vi gå også gjennom reglene for emigrasjon og arbeidsgivers plikter ved utenlandske arbeidsforhold.
 • Utenlandsk arbeidskraft – For mange rådgivere er det en terskel å skulle bistå klienter om utenlandsforhold. Med dette nettkurset kan du få en god innføring i vanlige utfordringer man møter på.
 • Merverdiavgift – fradrag – Merverdiavgift utgjør 20 prosent av kostnadene når man kjøper varer og tjenester. Lær hvilke vilkår som må være oppfylt for at virksomheter kan kreve fradrag for inngående moms.
 • Merverdiavgift – justeringsregler – Fradrag for inngående moms kan kreves når en virksomhet anskaffer varer og tjenester til bruk i virksomheten. Men hva skjer hvis bruken av varen/tjenesten senere endres? Kan virksomheten da kreve mer fradrag eller eventuelt må betale tilbake tidligere fradragsført moms?
 • Merverdiavgift – fradrag og justeringsregler – Vi har laget et kurs hvor vi går gjennom fradragsreglene generelt, og ser på justeringsreglene som gjelder for kapitalvarer.
 • Pensjon & trygdeplanlegging – Korttids- og langtidsytelser for næringsdrivende – Kurset tar for seg sammenhengen mellom skatt og opptjening av pensjon- og trygderettigheter for selvstendig næringsdrivende både for korttids- og langtidsytelser.

Regnskapskurs på nett fra Regnskap Norge

Regnskap Norge har 72 nettkurs (per 26.10.17). Du kan se alle her. 

Vet du om flere regnskapskurs på nett, så er det bare å sende en mail til Halvard (a) nettbasertekurs.no så skal vi inkludere dem i listen! Merk mailen med «regnskapskurs på nett».

Nettbasertekurs.no er snart Norges største plattform for nettkurs! Vår visjon er å samle alle norske nettkurs på samme nettside. Se alle våre nettkurs eller bli kursholder å publiser kurset ditt her du også!